Wszystkie wpisy

Interpelacja w sprawie warunków przechodzenia uczniów ze szkół plastycznych do szkół średnich

Uczniowie dostrzegli nieścisłość w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. Z rozporządzenia wynika, że uczeń liceum plastycznego, który uzyskał pozytywne wyniki z poszczególnych zajęć edukacyjnych, w razie chęci zmiany szkoły znajduje się w gorszej sytuacji niż uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej. Szczegóły zawarte są w złożonej przeze mnie intereplacji, która znajduje się poniżej.

Read more

Pomnik Nieznanego Żołnierza w Lublinie

Na Placu Litewskim w Lublinie znajduje się Pomnik Nieznanego Żołnierza, na którym widnieje treść „NIEZNANY ŻOŁNIERZ POLEGŁ W WALCE O WYZWOLENIE NARODOWE I SPOŁECZNE”. Treść na płycie pomnika jest dla Lublinian wstydliwa a wręcz obraźliwa. Obiecano mieszkańcom, że obecny pomnik zostanie zdemontowany podczas remonu Placu Litewskiego a na jego miejsce powstanie nowy o zmienionej treści. Do dziś zapowiedziane czynności nie zostały podjęte.

Read more

Dowóz uczniów szkoły w Jaszczowie w gminie Milejów

Na prośbę obywateli ponownie powracam do sprawy dowozu uczniów w szkole w Jaszczowie w gminie Milejów. Nie ulega wątpliwości, że dowóz dzieci do i ze szkoły jest zadaniem własnym gminy. Zwróciłem się zatem ponownie do Wójta Gminy Milejów aby dowiedzieć się w jaki sposób gmina wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie dowozu uczniów.

thumbnail of Jaszczówthumbnail of Jaszczów odpowiedź

Read more

Nadanie praw miejskich gminie Józefów nad Wisłą

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. nadającym status miasta miejscowości Józefów nad Wisłą z dniem 1 stycznia 2018 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12300854/12449010/dokument300854.pdf zwrócili się do mnie mieszkańcy tejże miejscowości z prośbą o wsparcie ich działań, którzy wyrażają stanowczy sprzeciw, aby ich miejscowość otrzymała prawa miejskie.

Read more

Interpelacja w sprawie obowiązku zmiany adresu zamieszkania w dokumencie prawo jazdy

Polska jest jednym z siedmiu krajów Unii Europejskiej w którym na dokumentach prawa jazdy umieszcza się adres zamieszkania. Nie ma wątpliwości, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przepis ten jest dla obywateli uciążliwy bowiem należy wymienić dokument. Rezygnacja z tego obowiązku pozwoliłaby zaoszczędzić czas i przede wszystkim pieniądze podczas przeprowadzania czynności administracyjnych związanych z uaktualnianiem tego dokumentu.

Read more

Interpelacja w sprawie inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Równem

Do mojego biura poselskiego zwrócili się przedstawiciele Stowarzyszenia „Wołyński Rajd Motocyklowy” w sprawie wsparcia inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na cmentarzu Dubieńskim w Równem. Konieczność budowy choćby skromnego pomnika wynika z faktu, iż brak jest jakiegokolwiek oznaczenia czy tablicy informacyjnej a miejscowa ludność jest przekonana że pochowani są na tym cmentarzu żołnierze niemieccy co niewątpliwie wpływa na wypaczanie pamięci historycznej. Budowa pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy niezaprzeczalnie wpłynie na przywołanie prawdy historycznej i krzewienie kultury polskiej.

Read more

Interpelacja w sprawie zamiaru likwidacji miejsca składania deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego w Puławach

Zwrócili się do mnie przedsiębiorcy z powiatów województwa lubelskiego, którzy oczekują pozostawienia miejsca przyjęć deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego w pomieszczeniach Oddziału Celnego w Puławach. Przedsiębiorcy boją się utrudnień w procesie załatwiania spraw a urzędnicy – utraty miejsc pracy.

Chcąc wyjaśnić problem zapowiadanej likwidacji punktu przyjęć deklaracji wystosowałem do Ministerstwa Finansów interpelację, w której pytam o powody decyzji oraz sposób rozwiązania problemów z jakimi lubelscy przedsiębiorcy będą borykać się w zwiazku z planowanymi zmianami.

Read more

Interpelacja w sprawie powodów uniemożliwienia osobom pełnoletnim udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży to akcja wyjątkowa i niespotykana w innych państwach świata. Od 1994 roku propaguje parlamentaryzm wśród polskiej młodzieży, kształci postawy patriotyczne i zachęca do aktywnej ich partycypacji w życiu publicznym. Przez wiele lat inicjatywa ta skierowana była do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nowe zasady, które zostały wprowadzone podczas tegorocznej edycji uniemożliwiły branie udziału w projekcie osobom, które w dniu sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży miały ukończone 18 lat.  Wywołało to oburzenie i poczucie niesprawiedliowści wśród młodych ludzi. To właśnie na ich prośbę, wspólnie z poseł Elżbietą Zielińską zwróciliśmy się do Ministerstwa z interpelacją, w której pytamy o powody krzywdzących zmian oraz czy zostaną one utrzymane w przyszłych edycjach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Read more

Interpelacja w sprawie trybu prowadzenia przez samorządy gminnych ewidencji zabytków

Dotarły do mnie informacje w sprawie niedogodności, jakie pojawiają się przy prowadzeniu gminnej ewidencji zabytków przez samorządy. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. nie określa procedury wyłączania obiektów z ewidencji zabytków i nie precyzuje, w jaki sposób należy tego dokonać. Nieprecyzyjne są również zasady powoływania biegłego rzeczoznawcy w przypadku wpływających do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosków o rozbiórkę obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Wspólnie z poseł Elżbietą Zielińską zwrociliśmy się do Ministerstwa z pytaniem czy jest skłonne rozpocząć prace nad oczekiwanymi zmianami obecnych przepisów.

Read more