Wszystkie wpisy

Nadanie praw miejskich gminie Józefów nad Wisłą

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. nadającym status miasta miejscowości Józefów nad Wisłą z dniem 1 stycznia 2018 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12300854/12449010/dokument300854.pdf zwrócili się do mnie mieszkańcy tejże miejscowości z prośbą o wsparcie ich działań, którzy wyrażają stanowczy sprzeciw, aby ich miejscowość otrzymała prawa miejskie.

Read more

Interpelacja w sprawie obowiązku zmiany adresu zamieszkania w dokumencie prawo jazdy

Polska jest jednym z siedmiu krajów Unii Europejskiej w którym na dokumentach prawa jazdy umieszcza się adres zamieszkania. Nie ma wątpliwości, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przepis ten jest dla obywateli uciążliwy bowiem należy wymienić dokument. Rezygnacja z tego obowiązku pozwoliłaby zaoszczędzić czas i przede wszystkim pieniądze podczas przeprowadzania czynności administracyjnych związanych z uaktualnianiem tego dokumentu.

Read more

Interpelacja w sprawie inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Równem

Do mojego biura poselskiego zwrócili się przedstawiciele Stowarzyszenia „Wołyński Rajd Motocyklowy” w sprawie wsparcia inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na cmentarzu Dubieńskim w Równem. Konieczność budowy choćby skromnego pomnika wynika z faktu, iż brak jest jakiegokolwiek oznaczenia czy tablicy informacyjnej a miejscowa ludność jest przekonana że pochowani są na tym cmentarzu żołnierze niemieccy co niewątpliwie wpływa na wypaczanie pamięci historycznej. Budowa pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy niezaprzeczalnie wpłynie na przywołanie prawdy historycznej i krzewienie kultury polskiej.

Read more

Interpelacja w sprawie zamiaru likwidacji miejsca składania deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego w Puławach

Zwrócili się do mnie przedsiębiorcy z powiatów województwa lubelskiego, którzy oczekują pozostawienia miejsca przyjęć deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego w pomieszczeniach Oddziału Celnego w Puławach. Przedsiębiorcy boją się utrudnień w procesie załatwiania spraw a urzędnicy – utraty miejsc pracy.

Chcąc wyjaśnić problem zapowiadanej likwidacji punktu przyjęć deklaracji wystosowałem do Ministerstwa Finansów interpelację, w której pytam o powody decyzji oraz sposób rozwiązania problemów z jakimi lubelscy przedsiębiorcy będą borykać się w zwiazku z planowanymi zmianami.

Read more

Interpelacja w sprawie powodów uniemożliwienia osobom pełnoletnim udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży to akcja wyjątkowa i niespotykana w innych państwach świata. Od 1994 roku propaguje parlamentaryzm wśród polskiej młodzieży, kształci postawy patriotyczne i zachęca do aktywnej ich partycypacji w życiu publicznym. Przez wiele lat inicjatywa ta skierowana była do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nowe zasady, które zostały wprowadzone podczas tegorocznej edycji uniemożliwiły branie udziału w projekcie osobom, które w dniu sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży miały ukończone 18 lat.  Wywołało to oburzenie i poczucie niesprawiedliowści wśród młodych ludzi. To właśnie na ich prośbę, wspólnie z poseł Elżbietą Zielińską zwróciliśmy się do Ministerstwa z interpelacją, w której pytamy o powody krzywdzących zmian oraz czy zostaną one utrzymane w przyszłych edycjach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Read more

Interpelacja w sprawie trybu prowadzenia przez samorządy gminnych ewidencji zabytków

Dotarły do mnie informacje w sprawie niedogodności, jakie pojawiają się przy prowadzeniu gminnej ewidencji zabytków przez samorządy. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. nie określa procedury wyłączania obiektów z ewidencji zabytków i nie precyzuje, w jaki sposób należy tego dokonać. Nieprecyzyjne są również zasady powoływania biegłego rzeczoznawcy w przypadku wpływających do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosków o rozbiórkę obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Wspólnie z poseł Elżbietą Zielińską zwrociliśmy się do Ministerstwa z pytaniem czy jest skłonne rozpocząć prace nad oczekiwanymi zmianami obecnych przepisów.

Read more

Interpelacja w sprawie obniżki podatków

Zakładam, że na obniżkę podatków czeka każdy obywatel, który chciałby żyć lepiej, móc oszczędzać czy łatwiej prowadzić swoją firmę. Często otrzymuję wiadomości od moich wyborców miejących nadzieję, że Ministerstwo pójdzie za przykładem innych państw, np. Rumunii w której rząd obniżył VAT z 24 % do 20%.

W poniższej interpealcji zapytałem Ministerstwo wprost – czy i kiedy planuje obniżkę podatków.

Read more

Interpelacja w sprawie przedłużających się rejestracji podatników VAT

Przedsiębiorcy zgłaszają mi problem rejestracji podatników VAT, która po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 r. uległa znacznemu wydłużeniu. W chwili obecnej Naczelnik Urzędu Skarbowego nie ma wyznaczonego czasu rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. W związku z zaistniałą sytuacją podatnicy czekają na weryfikację danych nawet po kilka miesięcy, gdy są de facto niezdolni do jej prowadzenia. Obecne przepisy Ordynacji Podatkowej nie precyzują jasno czasu, w którym Naczelnik Urzędu Skarbowego ma podjąć decyzję dotyczącą rejestracji podmiotu.

W złożonej interpelacji zapytałem m.in. o to czy Ministerstwo rozpocznie prace nad stosownymi zmianami, w których czas oczekiwania na rejestrację zostanie jasno określony.

Read more

Interpelacja w sprawie dobrowolnych ubezpieczeń OC funkcjonariuszy Policji

Zgłosili się do mnie funkcjonariusze policji z problemem obciążeń kosztów napraw pojazdów służbowych z prywatnych składek OC.  Aby poznać stanowisko Ministerstwa w tej sprawie – złożyłem stosowną interpelację. Zapytałem m.in. o to czy pojazdy służbowe policji posiadają ubezpieczenie AC i czy Ministerstwo podejmie kroki w kierunku zmian w ustawie regulujących kwestię odpowiedzialności funkcjonariuszy policji za pojazdy służbowe.

Read more

Interpelacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących tzw. odwróconego podatku VAT

1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmianę dotyczącą objęcia robót budowlanych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Najczęściej podnoszoną wadą obecnie funkcjonującej nowelizacji przepisów jest zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej przez firmy podwykonawcze, które po wprowadzeniu Ustawy są zmuszone do oczekiwania na zwrot podatku VAT z urzędu – co oznacza, że w praktyce przez długi czas nie dysponują one gotówką.

W złozonej interpelacji, której pełna treść znajduje się poniżej, zapytałem m.in. o to czy zostaną podjęte kroki prawne niwelujące ryzyko utraty płynności finansowej przez firmy podwykonawcze działające w branży budowlanej, spowodowanej tymczasowym „zamrożeniem” ich kapitału wynikające z tytułu wprowadzonej Ustawy?

Read more