Przejdź do treści
  • 4 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny i niektórych innych ustaw

Interpelacja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny i niektórych innych ustaw

W związku z projektem ustawy z dnia 23 maja 2016 roku o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, która dotyczy zmian zapisów w kodeksie karnym oraz niektórych innych ustaw, wspólnie z Posłem Jackiem Wilkiem, złożyliśmy interpelację. Projekt ustawy  wzbudza bowiem nasze wątpliwości. Wprowadza on możliwość konfiskaty majątków przedsiębiorców podejrzanych o popełnienie przestępstwa, jeszcze przed zapadnięciem prawomocnego wyroku sądu. W związku z tym skierowaliśmy do Pana Ministra parę pytań, związanych ze szczegółami obecnego kształtu ustawy. Pełna treść ustawy znajduje się poniżej.

clause-684509_960_720

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4729

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z projektem ustawy z dnia 23 maja 2016 roku o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, która się tyczy zmian zapisów w kodeksie karnym oraz niektórych innych ustaw:

Ustawa ta wzbudza nasze wątpliwości, bowiem wprowadza ona możliwość konfiskaty majątków przedsiębiorców podejrzanych o popełnienie przestępstwa, jeszcze przed zapadnięciem prawomocnego wyroku sądu. W związku z tym mamy do Pana ministra parę pytań związanych ze szczegółami obecnego kształtu ustawy:

1. Ustawa została przygotowana na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE w. zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 2014 r.) Nasze wątpliwości budzi m.in. zapis znajdujący się w art. 1 punkcie pierwszym ustawy, który stanowi, że „(…) sąd może orzec przepadek składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia tego przestępstwa, chociażby nie stanowiło własności sprawcy, jeżeli jego właściciel lub inna osoba uprawniona na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przewidywała albo mogła przewidzieć, że może ono służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa.” Jak dokładnie ustawodawca rozumie zapis „chociażby nie stanowiło własności sprawcy”? Czy nie stanowi to zrzucenia ciężaru udowodnienia swojej niewinności i nie stanowi również przerzucenia ciężaru odpowiedzialności za czyn karalny na osobę, która może nie mieć nic wspólnego z właściwym czynem karalnym? Ten zapis nie daje pola do zbyt szerokiego pola do interpretacji wspomnianych zapisów przez sądy?

2. Co oznacza również zapis mówiący o „skutkach niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach”? Jakimi kryteriami ma się kierować sąd przy obiektywnej ocenie kryteriów nieostrożności?

3. Nasze wątpliwości budzi również zapis zawarty w paragrafie trzecim stanowiący część artykułu 1 tejże ustawy. Jest w nim mowa o tym, że jeśli dany mienie z popełnionego przestępstwa, które zostało przeniesione na inną osobę fizyczną lub prawną, to wówczas ta osoba ponosi odpowiedzialność karną za ten majątek. Ponownie kierujemy pytanie związane z tym jak sądy i prokuratura będą (na podstawie tego paragrafu) oceniać, czy osoba prawna lub fizyczna na którą zostało przeniesienie dane mienie nie ponosi za nie odpowiedzialności karnej.

4. Punkt 3 art.1 ustawy dopisuje zapis do art. 229 kodeksu karnego paragraf szósty w którym to urzędnik wchodzący w posiadanie mienia z popełnionego przestępstwa jest zwolniony z odpowiedzialności karnej, jeśli ten fakt zgłosił wcześniej odpowiedniemu organowi. Czy w ocenie ministerstwa sprawiedliwości, ten zapis nie jest furtką do odpowiednich nadużyć ze strony urzędników państwowych? Dlaczego taką osłoną prawną nie będą otoczone osoby prawne lub fizyczne, nie będące częścią administracji publicznej, bądź pracujące w tejże administracji? Ten zapis przeczy zapisanej w Konstytucji równości wobec prawa wszystkich Obywateli.

5. Według nas szczególnie niebezpieczny dla własności prywatnej przedsiębiorcy jest zapis zawarty w art. 2 punkcie piątym ustawy. Stawia on zapis w ustawie ponad tok postępowania w określonej sprawie. Ten zapis wiąże ręce prokuraturze i właściwym sądom, ponieważ zabiera im autonomię w ramach prowadzonych postępowań. Dlaczego skonfiskowana własność ma przechodzić na ręce Skarbu Państwa, skoro orzeczenie sądu właściwego i wyniki śledztwa prokuratury mogą stanowić inaczej?

Z poważaniem