Przejdź do treści
  • 4 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zmian w tzw. ustawie uzdrowiskowej w zakresie definicji zakładu przemysłowego.

Interpelacja w sprawie zmian w tzw. ustawie uzdrowiskowej w zakresie definicji zakładu przemysłowego.

W imieniu gmin uzdrowiskowych zwróciłem się do Ministra Zdrowia w sprawie zmian ustawowych, które obecnie ograniczają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach stref uzdrowiskowych A,B i C.

Obecne przepisy prowadzą do eliminacji działalności gospodarczej na terenach uzdrowiskowych, nawet jeśli dane zakłady produkcyjne nie są uciążliwe. Paradoksem jest, że na obszarach stref uzdrowiskowych nie można zlokalizować rozlewni wód mineralnych czy leczniczych pomimo tego, że ich produkcja jest ściśle związana z uzdrowiskiem i nie ma możliwości ulokowania rozlewni poza obszarem uzdrowiska. Inwestorzy nie mogą zrozumieć dlaczego nie można lokować takich samych nieuciążliwych zakładów na obszarze uzdrowiska, na którym takie zakłady już funkcjonują.

Gminy uzdrowiskowe od lat wnoszą o zmiany, wobec tego skierowałem stosowną interpelację do Ministra Zdrowia.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=29635

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

z informacji przekazywanych przez gminy uzdrowiskowe wynika, że gwałtownie rośnie liczba spraw, w których odmawia się zgody na wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji, których rezultatem jest budowa przedsięwzięcia mieszczącego się w definicji zakładu przemysłowego, zawartej w art. 2 ust. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Rośnie też liczba spraw, związanych z brakiem uzgodnienia przez Ministra Zdrowia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na ujmowanie w tych dokumentach obszarów przeznaczonych na realizację inwestycji, mieszczących się w definicji zakładu przemysłowego, zawartej w art. 2 ust. 13 ustawy uzdrowiskowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 13 ustawy, zakład przemysłowy to: „zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt”. W rozumieniu tej definicji za zakłady przemysłowe mogą być uznane wszelkie zakłady, w których dochodzi do wytworzenia nowego produktu (np. zakład stolarski, nieuciążliwa produkcja rzemieślnicza np. drewniane czy płócienne zabawki, drukarnia, introligatornia itd., ) w tym produktów spożywczych (np., rozlewnie wód mineralnych, produkcja jogurtów, wytwórnie napojów, cukiernie, lodziarnie, naleśnikarnie, pierogarnie itp.).

Zgodnie z brzmieniem art. 38 a ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, na obszarze całego uzdrowiska, zarówno w strefie „A”, „B” i „C” zabroniona jest budowa jakichkolwiek zakładów przemysłowych.

To niewątpliwie prowadzi do eliminacji działalności gospodarczej typu nieuciążliwa działalność, na terenach uzdrowiskowych nawet wtedy, kiedy taki zakład jest lokowany w strefie ochronnej „C” uzdrowiska w której, zgodnie z art. 38 a ust, 3 ustawy, zabrania się już bardzo niewielu inwestycji i dopuszczone są inwestycje o znacznym stopniu uciążliwości. Paradoksem jest, że w tej strefie nie można zlokalizować nawet rozlewni wód mineralnych czy leczniczych pomimo tego, że produkcja ta jest immanentnie związana z uzdrowiskiem i nie ma możliwości jej ulokowania poza obszarem uzdrowiska.

Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie odmawiało już uzgodnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli znajdą się w nich zapisy o lokalizacji rozlewni wód mineralnych czy jej rozbudowy i każdego zakładu produkcyjnego, także nieuciążliwego, gdyż lokalizacja takich zakładów jest niezgodna z art. 38 a ustawy uzdrowiskowej.

Utrzymywanie dalej w obrocie prawnym wyżej wspomnianego przepisu zawierającego definicję zakładu przemysłowego przyjętą w ustawie uzdrowiskowej prowadzi do potężnych konfliktów społecznych. Pośrednio przyczynia się także do zubożenia gmin uzdrowiskowych i utraty licznych miejsc pracy, bowiem przepis ten eliminuje jakąkolwiek aktywność gospodarczą gmin uzdrowiskowych i ich obywateli. Podkreślić należy, że eliminuje także takie inwestycje, które absolutnie nie wpływają na obniżenie walorów leczniczych miejscowości uzdrowiskowej i w żaden sposób nie zakłócają w niej pobytu, a czasami wręcz przeciwnie są niezbędne dla funkcjonowania miejscowości uzdrowiskowej.

W grudniu 2016 r. powołany przez Ministra Zdrowia Zespół ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego wypracował z wszystkimi środowiskami uzdrowiskowymi koncepcję zmian w ustawie uzdrowiskowej. Na wprowadzenie uzgodnionych przez Zespół rozwiązań prawnych gminy uzdrowiskowe oczekują z rosnącą niecierpliwością.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem:

1. Kiedy Ministerstwo Zdrowia zamierza rozpocząć prace nad nowelizacją ustawy uzdrowiskowej, w szczególności w zakresie definicji zakładu przemysłowego?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza Poseł na Sejm RP