Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wydawania przez ZUS decyzji zwrotowych na podstawie nieprawomocnych decyzji w przedmiocie podstawy wymiaru składek

Interpelacja w sprawie wydawania przez ZUS decyzji zwrotowych na podstawie nieprawomocnych decyzji w przedmiocie podstawy wymiaru składek

W odpowiedzi na poprzednią interpelację: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8419 znalazły się pewne sprzeczności, które powinny zostać wyjaśnione.

w odpowiedzi stwierdzono, że „Postępowanie administracyjne w sprawie zasiłkowej powinno zostać zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., jeżeli przed wydaniem decyzji zasiłkowej zostanie wniesione odwołanie do sądu od decyzji o ustaleniu podstawy wymiaru składek oraz odwołanie to zostanie przekazane do sądu”. Jednak w innych ustępach odpowiedzi stwierdzono coś zupełnie przeciwnego. Trudno zrozumieć, jakie w końcu jest stanowisko ministerstwa.

W celu doprecyzowania stanowiska Ministerstwa, na prośbę obywateli skierowałem ponowną interpelację:

Szanowna Pani Minister,

w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 24.07.2020 r. na moją interpelację nr 8419 w sprawie wydawania przez ZUS decyzji nakazujących zwrot świadczeń społecznych na podstawie nieprawomocnych decyzji, obniżających wysokość podstawy wymiaru składek lub stwierdzających niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, nadal pozostają kwestie, które należy wyjaśnić.

W odpowiedzi wskazano, że w postępowaniach o ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz o świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przewidziany jest odrębny tryb odwoławczy wynikający z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i Kodeksu postępowania cywilnego, a nie tryb odwoławczy przewidziany przepisami k.p.a. Jednak pragnę zauważyć, że art. 130 k.p.a nie został wyłączony i również znajduje zastosowanie.

O ile można się zgodzić, że art. 110 par. 1 k.p.a. przesądza o związaniu organu rentowego wydaną przezeń decyzją, to nadal nie wywołuje ona skutków erga omnes, wobec strony czy innych podmiotów. Z racji złożenia odwołania taka decyzja nie weszła do porządku prawnego. Jej stan prawny jest taki jak przed jej wydaniem – aż do prawomocnego wyroku sądu.

Ponadto w odpowiedzi ministerstwa dostrzegłem pewne nieścisłości. Stwierdzono w niej bowiem, że „Postępowanie administracyjne w sprawie zasiłkowej powinno zostać zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., jeżeli przed wydaniem decyzji zasiłkowej zostanie wniesione odwołanie do sądu od decyzji o ustaleniu podstawy wymiaru składek oraz odwołanie to zostanie przekazane do sądu”. Niemniej w innych ustępach odpowiedzi stwierdzono coś zupełnie przeciwnego. Trudno zrozumieć, jakie w końcu jest stanowisko ministerstwa. W tym miejscu zwracam uwagę, że bardzo często decyzje zasiłkowe zostają wydane nawet kilka dni po wydaniu decyzji o ustaleniu podstawy wymiaru składek, pomimo że nie minął termin na odwołanie, nawet w sytuacji, w której ubezpieczony nie odebrał jeszcze pierwszej decyzji o ustaleniu podstawy wymiaru składek.

Wobec powyższego proszę o odpowiedź na pytanie:

  1. Jakie jest stanowisko Pani Minister w tej sprawie i dlaczego ZUS nie zawiesza postępowań w sprawach zasiłkowych, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.?
  2. Na jakiej podstawie ZUS wydaje decyzje zwrotowe, skoro postępowanie poprzedzające wydanie tej decyzji powinno być zawieszone (zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa) w przypadku odwołania od decyzji o podleganiu ubezpieczeniu?

Odpowiedź Ministerstwa: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4NH8A