Przejdź do treści
 • 6 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie statystyk związanych z zatrudnieniem w instytucjach publicznych

Interpelacja w sprawie statystyk związanych z zatrudnieniem w instytucjach publicznych

W związku z potrzebą kontrolowania racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz przejrzystości funkcjonowania aparatu biurokratycznego, pozwoliłem sobie złożyć interpelację, w celu uzyskania informacji na temat liczby pracowników zatrudnionych w instytucjach publicznych. Pełna treść interpelacji wraz z listą instytucji znajduje się poniżej.

pexels-photo-large (2)

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2670

Szanowna Pani Premier,

w związku z potrzebą kontrolowania racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz przejrzystości funkcjonowania aparatu biurokratycznego, pozwolę sobie jako poseł na Sejm RP złożyć do Pani interpelację poselską.

 1. Ilu pracowników zatrudnionych jest w instytucjach wymienionych w załączniku?
 2. Ile osób zatrudnionych jest na stanowiskach kierowniczych w instytucjach wymienionych w załączniku?
 3. Ile wynosi fundusz płac poszczególnych instytucji wymienionych w załączniku?
 4. Ile wynosi mediana oraz średnia płac w poszczególnych instytucjach wymienionych w załączniku?
 5. Ile osób w poszczególnych instytucji wymienionych w załączniku zarabia więcej, niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok 2014?
 6. Jakie formy zatrudnienia stosowane są w poszczególnych instytucjach wymienionych w załączniku?
 7. Ilu pracowników poszczególnych instytucji wymienionych w załączniku posiada dostęp do samochodów służbowych oraz służbowych kart płatniczych?
 8. Jaka jest fluktuacja kadr w poszczególnych instytucjach wymienionych w załączniku na przestrzeni ostatnich 10 lat?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP

Zał.

Lista instytucji, których dotyczy interpelacja w sprawie statystyk związanych z zatrudnieniem w instytucjach publicznych

 1. Agencja Mienia Wojskowego
 2. Agencja Nieruchomości Rolnych
 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 4. Agencja Rezerw Materiałowych
 5. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 6. Agencja Rynku Rolnego
 7. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 8. Akademia Obrony Narodowej
 9. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 10. Biblioteka Narodowa
 11. Biuro ds. Substancji Chemicznych
 12. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
 13. Biuro Infrastruktury Specjalnej
 14. Biuro Inwestycji Łączności
 15. Biuro Konwentu Dziekanów
 16. Biuro Nasiennictwa Leśnego
 17. Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego
 18. Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej
 19. Centrala Wojskowe Misje Pokojowe
 20. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
 21. Centralna Biblioteka Wojskowa
 22. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
 23. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
 24. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 25. Centralne Laboratorium Chłodnictwa
 26. Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego
 27. Centralny Ośrodek Analizy Skażeń
 28. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
 29. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi
 30. Centralny Ośrodek Metrologii Wojskowej
 31. Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej
 32. Centralny Ośrodek Sportu
 33. Centralny Zarząd Służby Więziennej
 34. Centrum Badania Opinii Społecznej
 35. Centrum Doradztwa Rolniczego
 36. Centrum Informacji o Środowisku
 37. Centrum Informacyjne MON
 38. Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej (?)
 39. Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości
 40. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
 41. Centrum Personalizacji Dokumentów
 42. Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych (?)
 43. Dom Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej
 44. Dom Emeryta Wojskowego (?)
 45. Dom Wydawniczy BELLONA
 46. Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (?)
 47. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 48. Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 49. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej
 50. Generalny Konserwator Zabytków
 51. Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 52. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 53. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 54. Główny Inspektorat Sanitarny
 55. Główny Instytut Górnictwa
 56. Główny Inspektorat Weterynarii
 57. Główny Urząd Miar
 58. Główny Urząd Statystyczny
 59. Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 60. Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 61. Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu
 62. Instytut Adama Mickiewicza
 63. Instytut Badawczy Leśnictwa
 64. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 65. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
 66. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 67. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 68. Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna
 69. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
 70. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
 71. Instytut Maszyn Spożywczych
 72. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
 73. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 74. Instytut Mleczarstwa
 75. Instytut Ochrony Roślin
 76. Instytut Ochrony Środowiska
 77. Instytut Przemysłu Cukrowniczego
 78. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego
 79. Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich
 80. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
 81. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 82. Instytut Sportu
 83. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 84. Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych „Moratex” w Łodzi
 85. Instytut Turystyki w Warszawie
 86. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 87. Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
 88. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 89. Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego
 90. Instytut Zootechniki
 91. Instytut Polski
 92. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 93. Komisja Nadzoru Finansowego
 94. Komitet Standardów Rachunkowości
 95. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
 96. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
 97. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
 98. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 99. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
 100. Ministerstwo Cyfryzacji
 101. Ministerstwo Edukacji Narodowej
 102. Ministerstwo Energii
 103. Ministerstwo Finansów
 104. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 105. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 106. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 107. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 108. Ministerstwo Obrony Narodowej
 109. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 110. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 111. Ministerstwo Rozwoju
 112. Ministerstwo Skarbu Państwa
 113. Ministerstwo Sportu i Turystyki
 114. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 115. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 116. Ministerstwo Sprawiedliwości
 117. Ministerstwo Środowiska
 118. Ministerstwo Zdrowia
 119. Morski Instytut Rybacki
 120. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 121. Naczelna Prokuratura Wojskowa
 122. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 123. Narodowy Fundusz Zdrowia
 124. Narodowy Instytut Audiowizualny
 125. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 126. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni
 127. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
 128. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
 129. OPI – Ośrodek Przetwarzania Informacji
 130. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów
 131. Ośrodek Studiów Wschodnich
 132. Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Bałtyk” w Jastrzębiej Górze
 133. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
 134. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 135. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 136. Państwowy Instytut Geologiczny
 137. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 138. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 139. Polska Agencja Kosmiczna
 140. Polska Agencja Prasowa S.A.
 141. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 142. Polska Organizacja Turystyczna
 143. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 144. Polski Instytut Sztuki Filmowej
 145. Polski Klub Wyścigów Konnych
 146. Polski Komitet Normalizacyjny
 147. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 148. Prokuratura Generalna
 149. Rada do Spraw Uchodźców
 150. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 151. Redakcja Czasopism Wojskowych
 152. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 153. Rządowe Centrum Legislacji
 154. Stocznia Marynarki Wojennej
 155. Stołeczny Zarząd Infrastruktury
 156. Szkoły leśne prowadzone przez Ministra Środowiska
 157. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 158. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 159. Urząd Dozoru Technicznego
 160. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 161. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 162. Urząd Regulacji Energetyki
 163. Urzędy Skarbowe podległe ministrowi ds. finansów
 164. Urząd Zamówień Publicznych
 165. Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 166. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 167. Wojskowa Drukarnia
 168. Wojskowa Wytwórnia Pieczęci
 169. Wojskowe Biuro Badań Historycznych
 170. Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych
 171. Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki
 172. Wojskowe Biuro Emerytalne
 173. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami
 174. Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej
 175. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
 176. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
 177. Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
 178. Wojskowe Zakłady Elektroniczne
 179. Wojskowe Zakłady Graficzne
 180. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie
 181. Wojskowe Zakłady Kartograficzne
 182. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich
 183. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5
 184. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2
 185. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 186. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego
 187. Wojskowy Instytut Łączności
 188. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 189. Wojskowy Instytut Medyczny
 190. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 191. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
 192. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
 193. Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej
 194. Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
 195. Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie
 196. Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
 197. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
 198. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
 199. Wyższa Szkoła Policji
 200. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 201. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 202. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
 203. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 204. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji