Przejdź do treści
  • 4 min read
Strona główna » Aktualności » Nadanie praw miejskich gminie Józefów nad Wisłą

Nadanie praw miejskich gminie Józefów nad Wisłą

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. nadającym status miasta miejscowości Józefów nad Wisłą z dniem 1 stycznia 2018 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12300854/12449010/dokument300854.pdf zwrócili się do mnie mieszkańcy tejże miejscowości z prośbą o wsparcie ich działań, którzy wyrażają stanowczy sprzeciw, aby ich miejscowość otrzymała prawa miejskie.

Ze względu na to, że priorytetem w mojej pracy poselskiej jest głos i wola obywateli, mam obowiązek zainterweniować w sprawie. Biorąc pod uwagę, że argumenty mieszkańców gminy Józefów nad Wisłą są ugruntowane faktami, które wymagają wyjaśnienia, skierowałem do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji stosowną interpelację.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=15426

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. nadającym status miasta miejscowości Józefów nad Wisłą z dniem 1 stycznia 2018 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12300854/12449010/dokument300854.pdf zwrócili się do mnie mieszkańcy tejże miejscowości z prośbą o wsparcie ich działań, którzy wyrażają stanowczy sprzeciw, aby ich miejscowość otrzymała prawa miejskie. Obywatele przedstawili mi szereg argumentów, które przytoczę poniżej, a które zostały również wskazane w opinii Wojewody Lubelskiego.

Pierwszą kwestią, która bezwzględnie powinna zostać przeanalizowana jest liczba osób sprzeciwiających się nadaniu praw miejskich, która różni się od liczby osób wskazanych w konsultacjach społecznych. Mieszkańcy Józefowa nad Wisłą dostarczyli 433 podpisy przeciwne nadaniu praw miejskich zarówno Wojewodzie Lubelskiemu jak i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji jako załącznik do pisma z dn. 22 marca 2017 r. (pismo zostało doręczone do Ministerstwa 29 marca 2017 r.) Co prawda jak wynika z konsultacji społecznych większość głosujących mieszkańców opowiedziało się za nadaniem praw miejskich jednak nie sposób pominąć, że udział w głosowaniu w samej miejscowości Józefów nad Wisłą wzięło jedynie 111 osób na 773 uprawnione, co stanowi zaledwie 14%, a w pozostałych sołectwach zaledwie 9,6% uprawnionych do głosowania. Powodem tego jest fakt wskazany w opinii Wojewody Lubelskiego, że nie wszyscy mieszkańcy sołectw zostali objęci konsultacjami ponieważ nie zostali odpowiednio poinformowani o terminach spotkań i konsultacji. Zebrane poza konsultacjami społecznymi 433 głosy przeciwne wraz z głosami zebranymi podczas konsultacji społecznych stanowi łącznie 519 głosów przeciwnych nadaniu praw miejskich miejscowości Józefów nad Wisłą co zostało zawarte w opinii Wojewody Lubelskiego.

Kolejnym istotnym aspektem jest struktura gruntów miejscowości Józefów nad Wisłą, w której dominują tereny o charakterze wiejskim. Tym samy miejscowość nie spełnia funkcji miastotwórczych. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tereny zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz tereny usług komercyjnych stanowią jedynie 7% powierzchni miejscowości. Aż 80% powierzchni miejscowości stanowią tereny pól uprawnych.

Bardzo istotnym argumentem jest sytuacja demograficzna bowiem miejscowość Józefów nad Wisłą liczy 927 osób, co przy zakładanej liczbie 2000 mieszkańców potencjalnego miasta jest bardzo małą liczbą. W województwie lubelskim nie ma miasta liczącego mniej niż 1000 mieszkańców.

Istnieją oczywiście pozytywne aspekty, czego nie można pominąć, jak to że miejscowość liczy dużą liczbę osób w wieku produkcyjnym, czy też posiada dobry poziom infrastruktury technicznej, niemniej jednak jest to znacznie mniejsza liczba argumentów pozytywnych przedstawianych przez mieszkańców gminy Józefów nad Wisłą jak i popartych opinią Wojewody Lubelskiego.

Mieszkańcy w odpowiedzi od Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA z dnia 12 kwietnia 2017 r. otrzymali informacje, że ich wniosek, w którym wyrazili sprzeciw w przedmiotowej sprawie „zostanie rozpatrzony z całą wnikliwością i starannością, z uwzględnieniem wszystkich argumentów i okoliczności istotnych dla sprawy”.

Biorąc pod uwagę te zapewnienia, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Ministerstwo wzięło pod uwagę podpisy mieszkańców dostarczone wraz z pismem z dnia 22 marca 2017 r. sprzeciwiające się nadaniu statusu miasta miejscowości Józefów nad Wisłą?

2. Jak Ministerstwo odnosi się do faktu, że nie wszyscy mieszkańcy zostali formalnie objęci konsultacjami przez co nie mieli szansy na wypowiedzenie się w przedmiotowej sprawie?

3. Jak Ministerstwo w swojej analizie odniosło się do faktu, że liczba ludności miejscowości Józefów nad Wisłą jest bardzo małą liczbą w stosunku do innych miast województwa lubelskiego?

4. Jak Ministerstwo oceniło charakter strukturalny gruntów, stanowiący o tym, że 80 % powierzchni miejscowości to tereny pól uprawnych?

5. Jakie są poszczególne argumenty według Ministerstwa, które niepodważalnie stanowią o słuszności nadaniu praw miejskich miejscowości Józefów nad Wisłą, a które przeważają nad argumentami mieszkańców przytoczonych w niniejszej interpelacji?

Z uszanowaniem