Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie warunków przechodzenia uczniów ze szkół plastycznych do szkół średnich

Interpelacja w sprawie warunków przechodzenia uczniów ze szkół plastycznych do szkół średnich

Uczniowie dostrzegli nieścisłość w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. Z rozporządzenia wynika, że uczeń liceum plastycznego, który uzyskał pozytywne wyniki z poszczególnych zajęć edukacyjnych, w razie chęci zmiany szkoły znajduje się w gorszej sytuacji niż uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej. Szczegóły zawarte są w złożonej przeze mnie intereplacji, która znajduje się poniżej.

Odpowiedź na poniższą intereplację będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=15731

Szanowna Pani Minister,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu reguluje między innymi przypadki, kiedy uczeń zmieniający szkołę może zostać przyjęty do klasy programowo wyższej.

§ 2 ust. 2 pkt 10 rzeczonego rozporządzenia stanowi, że uczeń klasy II albo III liceum plastycznego publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego. Jednocześnie § 6 ust. 1 tego rozporządzenia reguluje, że uczeń klasy II liceum plastycznego publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał promocji do klasy III z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy II albo do klasy III publicznego liceum ogólnokształcącego.

W związku z tym nasuwa się myśl, iż uczeń liceum plastycznego, który uzyskał pozytywne wyniki z poszczególnych zajęć edukacyjnych, w razie chęci zmiany szkoły znajduje się w gorszej sytuacji niż uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Minister o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dlaczego uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, ma mieć możliwość przeniesienia się do klasy programowo wyższej w szkole publicznej?

2. Dlaczego uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej, nie ma możliwości przeniesienia się do klasy programowo wyższej w szkole publicznej?

3. Czy Ministerstwo zauważa tę nieścisłość we wspomnianym rozporządzeniu i pracuje nad wprowadzeniem zmian w tym zakresie?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza