Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Zapytanie w sprawie funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zapytanie w sprawie funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Rada Powiatu w Opolu Lubelskim wyraziła głębokie zaniepokojenie sposobem i tempem wprowadzania w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).

Po miesiącu funkcjonowania w/w ustawy zauważyć można  chaos związany z problemami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  oraz tempem prac nad aktami wykonawczymi do ustawy.

Ze względu na prośbę o podjęcie interwencji, skierowałem poniższe zapytanie do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=7079

Szanowny Panie Ministrze,

Rada Powiatu w Opolu Lubelskim wyraziła głębokie zaniepokojenie sposobem i tempem wprowadzania w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Po miesiącu funkcjonowania w/w ustawy zauważyć można  chaos związany z problemami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  oraz tempem prac nad aktami wykonawczymi do ustawy. Biorąc pod uwagę szeroki zakres zadań nowo powstałej instytucji, m.in.: wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, opiniowanie i uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, kwestie ochrony przeciwpowodziowej oraz widoczne problemy organizacyjne, istnieje ryzyko w zakresie zachowania ustawowych terminów przeznaczonych do załatwiania spraw. Z powodu dużej ilości zadań istnieje ryzyko opóźnienia wielu inwestycji z uwagi na wydłużenie i tak już bardzo długiego procesu uzyskiwania decyzji środowiskowych.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jakie kroki zostaną podjęte przez Ministerstwo w celu usprawnienia organizacji pracy?

2. Czy Ministerstwo posiada rozwiązanie aby skrócić przebieg procesu uzyskiwania decyzji środowiskowych?

3. Czy Ministerstwo może zapewnić, że przy tak dużej ilości zadań zostaną zachowane ustawowe terminy przeznaczone do załatwiania spraw?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza