Przejdź do treści
  • 4 min read
Strona główna » Aktualności » Zapytanie ws. objęcia ochroną terenu Górek Czechowskich w Lublinie

Zapytanie ws. objęcia ochroną terenu Górek Czechowskich w Lublinie

Mieszkańcy Lublina są zdania, że teren Górek Czechowskich powinien zostać objęty ochroną.

Na Górkach Czechowskich występuje bardzo dużo gatunków chronionych. Tak wskazuje Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną, na który wskazałem w swoim zapytaniu. Jakie stanowisko zajmie Minister? Czy teren Górek Czechowskich będzie chroniony? Wkrótce się tego dowiemy.

Szanowny Panie Ministrze,

od wielu lat toczy się spór o zabudowę terenu Górek Czechowskich w Lublinie. W całej sprawie istnieje wiele wątpliwości, które są podnoszone przez ekspertów mówiących o konieczności objęcia ochroną  terenu Górek Czechowskich w Lublinie, uniemożliwiającą urbanizację tego terenu.

Obecny właściciel tego terenu TBV Sp. z o.o. (dalej Deweloper), według obywateli, którzy zobligowali mnie do niniejszego wystąpienia, dąży do intensywnej urbanizacji 4 z 6 wysoczyzn terenu Górek Czechowskich, na pozostałym terenie planując stworzyć park. Celem Dewelopera jest zabudowa części terenu blokami mieszkalnymi.

Wyborcy zwracają uwagę, że ekofizjografia podstawowa dla Miasta Lublin sporządzona w 2009 roku, aktualizowana 2 lata później i podtrzymana aneksem w 2015 roku w obszarze Górek Czechowskich, nie dopuszczała i nie dopuszcza żadnej urbanizacji poprzez wyłączenie tego terenu z zabudowy oraz określa ten obszar jako chroniony i przeznaczony do ochrony w formie prawnego rezerwatu przyrody i otuliny jako użytku ekologicznego.

Na terenie Górek Czechowskich, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. stwierdzono występowanie około 400 gatunków (roślin). Łącznie z danymi z lat wcześniejszych i z literatury, liczbę gatunków znaną z tego terenu, można określić na przekraczającą 500. Licznie jest reprezentowana grupa roślin leczniczych i miododajnych (ok. 200 gatunków). Stwierdzono również występowanie 74 gatunków drzew i krzewów. Ponadto, na badanym obszarze odnaleziono 7 gatunków objętych ochroną prawną, 6 gatunków zagrożonych oraz 29 uznawanych za rzadkie.

Badania przeprowadzone w latach 2018 – 2019 wykazały obecność na terenie Górek Czechowskich 42 gatunków motyli dziennych. Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona w okresie wiosennym, pozwoliła wykazać dodatkowo sześć nowych gatunków nienotowanych w 2018 roku . Dzisiejsza lepidopterofauna Górek Czechowskich stanowi 62 % wszystkich przedstawicieli Rhopalocera wykazanych z obszaru miasta, liczącą obecnie 68 gatunków.

Na obszarze Górek Czechowskich w latach 2016 – 2019 stwierdzono obecność gatunku płaza – grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus. Płaz ten objęty jest ochroną ścisłą (Dz. U. 2016 poz. 2183), ponadto został ujęty w II Załączniku Konwencji Berneńskiej oraz IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej.

Stwierdzono również, łącznie 89 gatunków ptaków, w tym 54 lęgowe i prawdopodobnie lęgowe. Wiele z nich znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt Dz.U. z 2016 r. Poz. 2183) jak np. modraszka Cyanistes caeruleus (wymieniona w załączniku II Konwencji Berneńskiej) czy kos zwyczajny Turdus merula (wymieniony w załączniku II Konwencji Berneńskiej). Pod ścisłą ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Z 2004r. Nr 220, poz. 2237) są: szczygieł Carduelis carduelis oraz słowik rdzawy Luscinia megarhynchos.

Na terenie Górek Czechowskich stwierdzono również obecność ssaków będących pod ścisłą ochroną: nocek Myotis nattereri (Załącznik II Konwencja Berneńska, Dz.U. 2016 poz. 2183 objęty ochroną czynną) oraz chomik europejski Cricetus cricetus objęty w Polsce ochroną gatunkową, ze wskazaniem do ochrony czynnej (Dz.U. 2016 poz. 2183), wymieniony w Załączniku II Konwencji Berneńskiej i Dyrektywie Siedliskowej (Załącznik IV), znajduje się na Czerwonej liście IUCS – status LC oraz Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce – status DD. Po ochroną częściową znajdują się: ryjówka aksamitna Sorex araneus (Załącznik III Konwencja Berneńska), jeż wschodni Erinaceus roumanicus (Załącznik III Konwencja Berneńska), łasica Mustela nivalis (Załącznik III Konwencja Berneńska). Szczególne obawy mieszkańców Lublina dotyczą cennej populacji chomika europejskiego, na którego siedliskach, jak twierdzą obywatele, Deweloper planuje budowę od kilkudziesięciu do nawet stu bloków.

Wyborcy mając na względzie chociażby przepisy Ustawy o Ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 ), Ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie czy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, oczekują podjęcia działań w celu objęcia terenu Górek Czechowskich w całości ochroną, ze względu na występujące tam licznie gatunki objęte ochroną prawną.

Mając na względzie powyższe, bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź, czy Pan Minister podejmie kroki w celu objęcia ochroną terenu Górek Czechowskich w Lublinie? Jeżeli tak to w jakim terminie, jeżeli nie to z jakich powodów?

Powyższe dane zostały wskazane na podstawie Raportu z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/wawozy_i_suche_doliny/inwentaryzacja_i_waloryzacja_calosciowa_2018-2019_-_raport_zbiorczy/raport_z_inwentaryzacji_i_waloryzacji_przyrodniczej_wawozow_opracowanie_calosciowe.pdf?fbclid=IwAR1m97_sc3rRUOkvznkAXeRvSD8F38zls3U16o_b73NwB9I58CYhNwwN26Y

Odpowiedź Ministra będzie dostępna na stronie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=4292