Przejdź do treści
  • 4 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie funkcjonowania Rady Prasowej

Interpelacja w sprawie funkcjonowania Rady Prasowej

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, przy Prezesie Rady Ministrów, działa Rada Prasowa -organ o charakterze opiniodawczym i wnioskującym w sprawach dotyczących prasy i jej roli w życiu społeczno-politycznym kraju. Członkowie tej Rady, nie są jednak powoływani od ponad 25 lat. Należy podkreślić, że mimo iż ustawa ta była wielokrotnie zmieniana od czasu jej wejścia w życie, to nie wykreślono z niej przepisu dotyczącego powoływania Rady Prasowej – z czego można wnioskować, że ustawodawca uznawał potrzebę istnienia takiego organu. Aby dowiedzieć się, jaki stosunek do tej sprawy ma obecne Ministerstwo, wspólnie z Posłami Jackiem Wilkiem, Tomaszem Jaskółą, Magdaleną Błeńską i Rafałem Wójcikowskim, złożyliśmy interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

kbb

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2255

Szanowna Pani Premier,

zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, przy Prezesie Rady Ministrów, działa Rada Prasowa (organ o charakterze opiniodawczym i wnioskującym w sprawach dotyczących prasy i jej roli w życiu społeczno-politycznym kraju), której członków powołuje Prezes Rady Ministrów na okres 3 lat. Jak wynika z ogólnie dostępnych informacji, członkowie tej Rady, nie są jednak powoływani od ponad 25 lat (pierwszy i ostatni skład Rady Prasowej powołał Prezes Rady Ministrów PRL Zbigniew Messner w 1985 r.). Rada Prasowa ma swoją stronę w Biuletynie Informacji Publicznej, jako urząd podległy lub nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów (http://www.bip.gov.pl/subjects/4576,Rada+Prasowa.html), strona ta jednak nie zawiera żadnych informacji. Ma również swoją stronę w BIP Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocnicze-preze/170,dok.html), jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów, gdzie jedyną treścią jest treść ustawy Prawo prasowe.

Należy podkreślić, że mimo iż wymieniona wyżej ustawa była wielokrotnie zmieniana od czasu jej wejścia w życie, to nie wykreślono z niej przepisu dotyczącego powoływania Rady Prasowej – z czego można wnioskować, że ustawodawca uznawał potrzebę istnienia takiego organu.

Szczegółowy tryb powoływania i działania Rady Prasowej oraz jej zakres działania, reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1984 r., w sprawie zakresu działania oraz trybu powoływania i działania Rady Prasowej. Rozporządzenie, podpisane przez gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego, jest nadal obowiązującym aktem prawnym. Zgodnie z nim, Rada Prasowa składa się z 57 członków (z możliwością uzupełnienia jej składu do 60 osób), „przyczynia się do zwiększenia roli prasy w rozwoju socjalistycznych stosunków społecznych, a w szczególności do tworzenia warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa oraz do kształtowania na wysokim poziomie kultury politycznej, wzajemnych stosunków pomiędzy organami administracji i innymi podmiotami życia publicznego a prasą”, „współdziała z Narodową Radą Kultury, Patriotycznym Ruchem Odrodzenia Narodowego, właściwymi organami administracji państwowejz organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, jak również Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi”, a w szczególności współdziała „ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rzecznikiem Prasowym Rządu oraz Centrum Badania Opinii Społecznej”.

Na kwestię niepowoływania Rady Prasowej wbrew ustawowemu obowiązkowi zwracał w 2013 r. uwagę, znany publicysta Piotr „VaGla” Waglowski (http://prawo.vagla.pl/node/9982), uznając, że tym samym wszyscy dotychczasowi Prezesi Rady Ministrów RP popełnili delikt konstytucyjny.

W związku z powyższym mamy następujące pytania:

1. Czy Pani Premier ma zamiar powołać członków Rady Prasowej zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe?

2. Jeżeli tak, to kiedy?

3. Jeżeli nie, to na jakiej podstawie prawnej?

4. Czy widzi Pani potrzebę zmiany wymienionej wyżej ustawy w zakresie przepisów dotyczących Rady Prasowej, a także przepisów odnoszących się wprost do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 2, art. 25 ust. 3)?

5. Czy widzi Pani potrzebę całkowitego uchylenia tej ustawy lub zastąpienia jej nową?