Przejdź do treści
  • 4 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie „Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”

Interpelacja w sprawie „Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”

Każdego roku obywatele składają tysiące skarg na działanie funkcjonariuszy Policji, a w przestrzeni medialnej stale słychać o wielu przypadkach, w których policjanci przekraczają swoje uprawnienia. Często są oskarżani o pobicie, a nawet o doprowadzenie do czyjejś śmierci, jak miało to miejsce 7 kwietnia w Białymstoku, gdzie po interwencji funkcjonariuszy, zmarł chory na schizofrenię człowiek. W celu wyjaśnienia, czy  ministerstwo planuje przeciwdziałać sytuacjom, w których funkcjonariusze Policji przekraczają swoje uprawnienia, wspólnie z Posłami Tomaszem Jaskółą, Rafałem Wójcikowskim, Jackiem Wilkiem i Panią Poseł Magdaleną Błeńską, złożyliśmy stosowną interpelację, której treść zamieszczam poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź na interpelację dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2687

Szanowny Panie Ministrze,

stan faktyczny:

Każdego roku obywatele składają tysiące skarg na działanie funkcjonariuszy Policji, a w przestrzeni medialnej stale słychać o wielu przypadkach, w których policjanci przekraczają swoje uprawnienia. Często są oskarżani o pobicie, a nawet o doprowadzenie do czyjejś śmierci, jak miało to miejsce 7 kwietnia w Białymstoku, gdzie po interwencji funkcjonariuszy, zmarł chory na schizofrenię człowiek. Warto dodać, że w związku z przemocą ze strony funkcjonariuszy Policji oraz nieefektywnym prowadzeniem postępowań mających na celu ukaranie sprawców, Polska niejednokrotnie przegrywała sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

W marcu 2015 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało „Strategię działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji.” Jednym z elementów opisanych w Strategii była kwestia wprowadzenia możliwości rejestracji obrazu i dźwięku w pokojach przesłuchań i policyjnych środkach transportu oraz zmiany w ustawie o policji, że „osoba znajdująca się pod nadzorem funkcjonariuszy powinna po jego zakończeniu znajdować się w stanie niepogorszonym w stosunku do tego, w jakim była przyjmowana. Jeżeli opuszczając jednostkę Policji ma obrażenia fizyczne, których nie miała przybywając do niej, na państwie ciąży obowiązek wyjaśnienia, w jakich okolicznościach one powstały.”

Z kolei w 2014 r. Komenda Główna Policji przedstawiła Ministerstwu Spraw Wewnętrznych pomysł wyposażenia funkcjonariuszy w minikamery, które rejestrowałyby wszystkie interwencje. Takie rozwiązanie pomogłoby w sytuacjach spornych, w których obywatel oskarża funkcjonariuszy o przekroczenie uprawnień, a także wpłynąć na zmniejszenie agresji zarówno ze strony funkcjonariuszy jak i obywateli.

W związku z tym na podstawie art. 115 Konstytucji RP z 1997 r., i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku, art. 14 ust. 1 pkt 7 i wprost wynikających z art. 192 Regulaminu Sejmu RP, pozwolę sobie jako poseł na Sejm RP złożyć do Pana ministra interpelację poselską.

W zawiązku z powyższym mam pytania:

1. Czy MSWiA realizuje założenia przyjęte w wyżej wspomnianej Strategii, która jest dokumentem mającym na celu implementację standardów wynikających z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania)? Jeśli tak, to na jakim etapie jest wdrażanie tych działań?

2. Czy planowane jest wyposażenie funkcjonariuszy Policji w minikamery rejestrujące przebieg interwencji?

3. Jak ministerstwo planuje przeciwdziałać sytuacjom, w których funkcjonariusze Policji przekraczają swoje uprawnienia?

4. W starciu z organem państwa uprawnionym do stosowania przemocy, jednostka jest na słabszej pozycji. Jak ministerstwo chce chronić słabszą stronę, by możliwe było udowodnienie przez obywatela ewentualnej winy funkcjonariuszy Policji?

5. Ile skarg na działanie policji wpłynęło w poszczególnych latach w okresie 2010 r. – 2015 r.? Proszę o podanie danych z podziałem na poszczególne kategorie skargowe.

6. Jaki procent wszystkich skarg jest potwierdzany?

7. Jakie są wyniki zamówionego przez MSW badania (zamówienie WKiOK/DKSiW/3/2015) dotyczącego problemu występowania w Policji agresji skierowanej przeciwko osobom spoza Policji, z którymi funkcjonariusz ma kontakt w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych? Proszę również o udostępnienie uwzględnionej w umowie z wykonawcą infografiki, która stanowi prezentację najważniejszych wyników tego badania.