Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie planowanej opłaty audiowizualnej

Interpelacja w sprawie planowanej opłaty audiowizualnej

W związku ze zgłoszonym projektem ustawy o opłacie audiowizualnej, mającej obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, pojawiają się pytania związane z kolizją norm, w szczególności odpowiedzialności inkasenta. Chcąc wyjaśnić czy ministerstwo zamierza rozwiązać problem odpowiedzialności inkasenta, złożyłem interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

dawn-twilight-dusk-electricity-large

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5625

Szanowna Pani Minister,

w związku ze zgłoszonym projektem ustawy o opłacie audiowizualnej, mającej obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, pojawiają się pytania związane z kolizją norm, w szczególności odpowiedzialności inkasenta. Nowa ustawa zakłada odpowiedzialność inkasenta do kwoty 500 000 złotych. Przepisy szczególne, w tym Ordynacja podatkowa stanowi:

Art 30 § 2.

„Inkasent, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 9, odpowiada za podatek pobrany a niewpłacony.”

Art 30 § 4.

„Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa w § 1 lub 2, organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku.”

W Polsce istnieje 77 dostawców energii elektrycznej. W opłatach lokalnych, w których funkcjonuje metoda inkaso, inkasent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podatki niepobrane. Inkasent powinien być jasno wskazany w uchwale rady gminy, tak aby jego tożsamość nie budziła wątpliwości. Per analogia, należy także wskazać w ustawie dotyczącej opłaty audiowizualnej, kto będzie wykonywał obowiązki inkasenta. Według orzecznictwa NSA nie jest wymagana zgoda na to, żeby pozostać inkasentem (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2011 r. (sygn. akt II GSK 820/10). W związku z powyższym, niemożliwe jest wymaganie od inkasenta, który nie zgodził się na pełnienie tej funkcji, rzetelnego wypełniania obowiązków powierzonych mu w ustawie. Rodzi to problem natury prawnej i jest to sprzeczne z przepisami wyżej wymienionymi Ordynacji Podatkowej. W przypadku nie pobrania opłaty audiowizualnej przez przedsiębiorstwo energetyczne, spowoduje to paraliż pobierania tej opłaty oraz brak możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności inkasenta. Według orzecznictwa, organy gminy nie mają żadnych instrumentów prawnych do przymuszenia inkasentów do wykonywania ciążących na nich obowiązków, per analogia, także inne organy państwowe nie mają takiej możliwości. Inkasent odpowiada więc tylko za podatki pobrane i niewpłacone do budżetu państwa, natomiast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podatki niepobrane i niewpłacone.

W związku z tym na podstawie Konstytucji RP z 1997 rok, art. 115 i ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku, art. 14 ust.1 pkt 7 i wprost wynikających z Regulaminu Sejmu RP art. 192, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jak Pani Minister zamierza rozwiązać problem odpowiedzialności inkasenta?
  2. Czy w związku z niepobraniem opłaty audiowizualnej i braku odpowiedzialności inkasenta może dojść do sytuacji, że firmy zaczną konkurować między sobą, obniżając opłatę za energię elektryczną i w związku z tym oferować ceny wolne od opłaty audiowizualnej?
  3. Czy mimo braku zgody inkasenta na pełnienie tej funkcji będzie on odpowiadał na zasadach określonych w ustawie o opłacie audiowizualnej?
  4. W jakim stopniu nowa ustawa wpłynie na liczne orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczących odpowiedzialności inkasenta w opłatach lokalnych, w szczególności opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i targowej?
  5. Czy możliwe będzie zakwalifikowanie opłaty audiowizualnej przez wynajmującego mieszkanie do kosztów uzyskania przychodu, w przypadku gdy mieszkanie pozostaje puste i oczekuje na lokatorów (tak, jak jest to w przypadku czynszu)?