Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wierzytelności przysługujących jednostkom sektora finansów publicznych i ich egzekucji

Interpelacja w sprawie wierzytelności przysługujących jednostkom sektora finansów publicznych i ich egzekucji

W związku z toczącą się obecnie debatą publiczną dotyczącą kondycji finansowej sektora funduszy publicznych, zwróciłem się do Ministerstwa Finansów z pytaniem w sprawie wierzytelności przysługujących jednostkom sektora finansów publicznych i ich egzekucji. Zapytałem m.in. o to jaka jest wartość przysługujących wierzytelności oraz ile z nich jest przekazywana do egzekucji.

Pełna treść interpelacji wraz z pytaniami zamiszczona jest poniżej.

Odpowiedź Ministrestwa na poniższą interpelację będzie dostępna na stronie sejmu http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14525

Szanowny Panie Wicepremierze,

w związku z toczącą się obecnie debatą publiczną dotyczącą kondycji finansowej sektora funduszy publicznych, zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:

1. Jaka jest wartość wierzytelności przysługujących jednostkom sektora finansów publicznych oraz ich wolumen w ciągu jednego roku budżetowego?

2. Ile z ww. wierzytelności jest regulowanych terminowo a ile jest spłacana po terminie ich wymagalności?

3. Ile z ww. wymagalnych wierzytelności przekazywana jest do egzekucji? Jaka jest ich wartość oraz wolumen?

4. Ile z ww. wierzytelności egzekwowanych jest w procedurze cywilnej, a ile w administracyjnej?

5. Ile procent spośród przedmiotowych wymagalnych wierzytelności jest skutecznie wyegzekwowana od wierzycieli? Jaki jest procent z ww. wierzytelności jest egzekwowana w sposób efektywny? (w rozumieniu art. 59 Ordynacji Podatkowej)

6. Jaki procent z ww. wymagalnych wierzytelności ulega przedawnieniu?

7. W stosunku do ilu wymagalnych wierzytelności zawarto ugodę administracyjną? Jaka była łączna wartość tych ugód?

Ponadto, zwracam się do Pana Wicepremiera, aby w odpowiedzi na powyższe pytania uwzględnione zostały poniższe kryteria:

1. Kryterium podmiotowe, obejmujące rodzaj wierzyciela tj. podmioty tworzące sektor finansów publicznych wyszczególnione w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870)

2. Kryterium podmiotowe, obejmujące rodzaj dłużnika, tj. podział na osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podział ze względu na kryterium prowadzenia działalności gospodarczej (z uwzględnieniem wielkości podmiotów)

3. Kryterium geograficzny tychże wierzytelności, tj. ze względu na miejsce powstania zobowiązania:

a. gminy/powiaty/województwa

b. wsie/miasta (z uwzględnieniem ilości mieszkańców)

4. Podział przedmiotowy wierzytelności przysługujących sektorowi finansów publicznych, tj. ze względu na ich rodzaj.

Uprzejmie proszę aby informacje stanowiące odpowiedź na powyższe pytania obejmowały okres 5 ostatnich lat tj. lata 2012-2016.

Wyżej wymienione informacje oraz dane statystyczne są niezbędne do prac nad restrukturyzacją wierzytelności przysługujących sektorowi finansów publicznych.

Z wyrazami szacunku