Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących tzw. odwróconego podatku VAT

Interpelacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących tzw. odwróconego podatku VAT

1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmianę dotyczącą objęcia robót budowlanych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Najczęściej podnoszoną wadą obecnie funkcjonującej nowelizacji przepisów jest zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej przez firmy podwykonawcze, które po wprowadzeniu Ustawy są zmuszone do oczekiwania na zwrot podatku VAT z urzędu – co oznacza, że w praktyce przez długi czas nie dysponują one gotówką.

W złozonej interpelacji, której pełna treść znajduje się poniżej, zapytałem m.in. o to czy zostaną podjęte kroki prawne niwelujące ryzyko utraty płynności finansowej przez firmy podwykonawcze działające w branży budowlanej, spowodowanej tymczasowym „zamrożeniem” ich kapitału wynikające z tytułu wprowadzonej Ustawy?

Odpowiedź na poniższą intereplację będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14964

Szanowny Panie Ministrze,

1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmianę dotyczącą objęcia robót budowlanych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Pomimo udzielenia przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi na dwie interpelacje poselskie (nr 8831, nr 9331) dotyczące Ustawy oraz opublikowania broszury informacyjnej z dnia 17 marca 2017 roku, wprowadzone zmiany wciąż budzą wątpliwości. Warto przy tym podkreślić, że obawy przedsiębiorców działających w branży budowlanej nie dotyczą deklarowanej przez Ministerstwo Finansów chęci uszczelnienia systemu podatkowego VAT lecz jedynie zastosowanych w tym celu rozwiązań. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 8831 w sprawie objęcia usług budowlanych mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem VAT, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Paweł Gruza stwierdza, że wprowadzone z dniem 1 stycznia 2017 rozwiązania uszczelniające i organizacyjne „powinny – obok zwiększenia wpływów budżetowych – wpłynąć również na poprawę warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorców we wszystkich obszarach gospodarki krajowej”.

Najczęściej podnoszoną wadą obecnie funkcjonującej nowelizacji przepisów jest zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej przez firmy podwykonawcze, które po wprowadzeniu Ustawy są zmuszone do oczekiwania na zwrot podatku VAT z urzędu – co oznacza, że w praktyce przez długi czas nie dysponują one gotówką. Warto też zwrócić uwagę, że opisanego problemu nie eliminuje system dzielonej płatności, którego wprowadzenie jest planowane na rok 2018. Jedną z konsekwencji wspomnianego defektu Ustawy jest pojawienie się na rynku dostawców usług budowlanych coraz powszechniejszego trendu nabywania materiałów za granicą.

Kolejną komplikacją utrudniającą wykonywanie działalności budowlanej jest konieczność identyfikacji usług podlegających wprowadzonemu mechanizmowi odwróconego obciążenia. Zawarty w Ustawie Załącznik nr 14 zawiera szeroki zakres usług budowlanych, co generuje ryzyko powstania konfliktu w zakresie interpretacji przepisów na linii podatnik – urząd. Jako przykład można podać problem rozliczania dostaw towarów wraz z usługą instalacji/montażu, do którego Ministerstwo nie odniosło się w opublikowanych objaśnieniach. Podsumowując, ustawodawca zamiast dążyć do uproszczenia w rozliczeniu podatku VAT, mnoży wyjątki od obowiązujących reguł i dokonuje diametralnej zmiany przepływów pieniężnych w branży budowlanej, co znacznie utrudnia prowadzenie działalności uczciwym firmom.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zostaną podjęte kroki prawne niwelujące ryzyko utraty płynności finansowej przez firmy podwykonawcze działające w branży budowlanej, spowodowanej tymczasowym „zamrożeniem” ich kapitału wynikające z tytułu wprowadzonej Ustawy?

2. Jak Ministerstwo zamierza zapewnić jednoznaczność interpretacji wprowadzonych przepisów o odwróconym podatku VAT (w celu uniknięcia sporu pomiędzy firmami, a organami podatkowymi) wobec dotąd niewyjaśnionych wątpliwości w tym zakresie?

3. Czy Ministerstwo Finansów monitoruje wpływ Ustawy na skuteczność działalności krajowych przedsiębiorców?

4. Czy Ministerstwo jest w posiadaniu danych poświadczających, że wpływ Ustawy na działalność firm podwykonawczych w branży budowlanej jest pozytywny?

5. Czy w ocenie Ministerstwa Finansów tworzenie niejednoznacznych i skomplikowanych aktów prawnych (takich, jak Ustawa o odwrotnym obciążeniu VAT) nie stoi w sprzeczności z szeroko pojętym interesem uczciwych przedsiębiorców, których praca służy budowie dobrobytu Rzeczpospolitej Polskiej?

Z wyrazami szacunku