Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zmiany rodzaju odpadu z oznaczonego kodem 19 05 03 na odpad o kodzie ex 19 05 03

Interpelacja w sprawie zmiany rodzaju odpadu z oznaczonego kodem 19 05 03 na odpad o kodzie ex 19 05 03

Gminy zgłaszają negatywne skutki, jakie mogą nieść za sobą zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Jak to często bywa, zmiany te mogą nieść za sobą straty finansowe.

Na prośbę gmin, zwróciłem się do Ministra Klimatu aby dowiedzieć się czy Ministerstwo skłania się do zaproponowanych zmian:

Szanowny Panie Ministrze,

odkąd na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2019 roku, zmieniający obecnie funkcjonujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523), otrzymałem zgłoszenia wyrażające wątpliwości dotyczące planowanych zmian.

Projekt wprowadza m.in. zmianę rodzaju odpadu wykorzystywanego do wykonania okrywy rekultywacyjnej (19 05 03) z kodu 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) na kod ex 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – powstający z przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych.

Planowana zmiana rozporządzenia ograniczy możliwość wykorzystania do rekultywacji odpadu o kodzie 19 05 03, tylko i wyłącznie do frakcji pochodzącej z przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych, co może spowodować negatywne skutki. Po pierwsze, spowoduje to wzrost kosztów rekultywacji składowisk, a co za tym idzie przyrost kosztów funkcjonowania Zakładów Zagospodarowania Odpadów, co przełoży się na wzrost ceny zagospodarowania odpadów. Brak możliwości wykorzystania do rekultywacji kompostu pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych poddanych stabilizacji biologicznej i przesianych na sitach 20 mm, będzie wymuszał wykorzystanie do rekultywacji większych ilości ziemi co znacznie zwiększy koszty rekultywacji. W konsekwencji przełoży się to na zwiększenie ceny zagospodarowania odpadów. Po drugie, nastąpi znaczne skrócenie czasookresu funkcjonowania składowisk odpadów. W przypadku braku możliwości stosowania do rekultywacji kompostu pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych poddanych stabilizacji biologicznej i przesianych na sitach 20 mm, wytworzony w RIPOK-ach stabilizat w całości trafi do składowania na składowisku odpadów, „zabierając miejsce innym odpadom” i skracając czas funkcjonowania składowiska. Dodatkowym obciążeniem będzie zwiększenie kosztów zagospodarowania stabilizatu. Koszt zdeponowania 1 Mg stabilizatu na składowisku odpadów jest większy niż koszt jego przesiania na sicie 20 mm i wykorzystania powstałego kompostu do rekultywacji składowiska odpadów.

Wiele Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w tym Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, zainwestowało znaczne środki finansowe w zbudowanie ciągu technologicznego, którego elementem są urządzenia do przesiewania stabilizatu na sitach 20 mm i wytworzenia kompostu, który następnie będzie wykorzystywany do rekultywacji składowisk odpadów. Zapisy projektu rozporządzenia powodują, iż nie będzie to możliwe, a ciąg technologiczny będzie stał niewykorzystany. Wprowadzenie zmiany o której mowa powyżej w zakresie odpadu o kodzie 19 05 03, spowoduje zatem negatywne skutki ekonomiczne – wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami a przez to opłat dla mieszkańców, a także negatywne skutki środowiskowe – skrócenie czasu funkcjonowania składowisk odpadów.

Propozycją jest nie zmienianie rodzaju odpadu i pozostawienie w załączniku nr 2 do istniejącego rozporządzenia możliwości wykorzystania do wykonania okrywy rekultywacyjnej odpadów o kodzie 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) lub rozszerzenie zapisów projektu rozporządzenia i dopuszczeniu do wykonania okrywy rekultywacyjnej kompostu pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych poddanych stabilizacji biologicznej i przesianego na sitach 20 mm. Zapis rozporządzenia w tym zakresie mógłby brzmieć: „ex 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – powstający z przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych lub kompost pochodzący z przetwarzania odpadów komunalnych poddanych stabilizacji biologicznej i przesianych na sitach 20 mm”.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy ministerstwo skłania się do wprowadzenia zaproponowanych zmian? Jeśli tak to kiedy, jeśli nie to dlaczego?

 

Odpowiedź na moją interpelację pojawi się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2811