Przejdź do treści
  • 5 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w woj. lubelskim

Interpelacja w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w woj. lubelskim

W ramach przyznania  środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla jednostek samorządu terytorialnego, rozdysponowano 4,35 mld publicznych pieniędzy.

Patrząc na wyniki naboru projektów w całej Polsce, a w sposób szczególny w województwie lubelskim, widzę bardzo wyraźną zależność między gminami i powiatami zarządzanymi przez osoby związane z partią PiS a wielomilionowymi dotacjami. Dla mnie osobiście schemat jest bardzo jasny tj. gminy i powiaty z władzami popierającymi PiS otrzymały milionowe wsparcie, natomiast gminy zarządzane przez innych, niezależnych włodarzy nie otrzymały nic. Trzy miasta tj. Lublin, Biała Podlaska i Puławy, nie otrzymały żadnego wsparcia a zamieszkuje je przeszło 460 tys. mieszkańców. Gdyby te miasta nie zakwalifikowały się ze względu na brak punktów, byłoby to zrozumiałe. Ale kryteria oceniania były niejasne, nie były w żaden sposób mierzalne, nie określały ilości punktów. Osoby oceniające nie były w stanie w sposób obiektywny dokonać oceny wartości poszczególnych wniosków. Wnioskodawcy zaś, nie wiedzą, dlaczego ich wniosek został oceniony w taki czy inny sposób pod względem merytorycznym.

Mając na uwadze, że do środków publicznych dostęp powinien być równy dla wszystkich, skierowałem do Prezesa Rady Ministrów interpelację poselską:

Szanowny Panie Premierze,

w dniu 8 grudnia br. ogłosił Pan wyniki naboru projektów w ramach drugiego etapu rozdysponowywania środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kiedy to jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 września br. były uprawnione do składania wniosków. Łącznie w tym naborze zostało rozdysponowanych 4,35 mld publicznych pieniędzy. Zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. (wraz z późniejszymi zmianami) za ocenę składanych wniosków odpowiedzialna była komisja, w skład której miało wchodzić trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów, oraz po dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki, finansów publicznych i rozwoju regionalnego. Komisja oceniając wnioski miała brać pod uwagę takie elementy jak: realizację zasad zrównoważonego rozwoju; kompleksowość planowanych inwestycji; ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko; koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji; liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ; relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu; wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ; zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków, Komisja miała obowiązek przedstawić Panu rekomendacje, co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym wnioskodawcom. Należy zauważyć, że wskazane kryteria oceny projektów nie są w żaden sposób mierzalne, nie określają ilości punktów. Powoduje to, że osoby oceniające nie były w stanie w sposób obiektywny dokonać oceny wartości poszczególnych wniosków. A co za tym idzie tak naprawdę nie powstała żadna lista rankingowa, która określałaby ilość zdobytych punktów i miejsce danego wniosku. Tak naprawdę żaden z wnioskodawców nie wie, dlaczego jego wniosek został oceniony w taki czy inny sposób pod względem merytorycznym.

Patrząc na wyniki naboru projektów w całej Polsce, a w sposób szczególny w województwie lubelskim, widzę bardzo wyraźną zależność między gminami i powiatami zarządzanymi przez osoby związane z partią PiS a wielomilionowymi dotacjami. Dla mnie osobiście schemat jest bardzo jasny tj. gminy i powiaty z władzami popierającymi PiS otrzymały milionowe wsparcie, natomiast gminy zarządzane przez innych, niezależnych włodarzy nie otrzymały nic. W województwie lubelskim przyznano 313.991.457,48 zł na realizację 149 projektów zgłoszonych przez 97 jednostek samorządu terytorialnego. Wśród podmiotów które otrzymały wsparcie mamy takie samorządy, które uzyskały dofinansowanie dla 8, 6, 5 i 4 zgłoszonych przez siebie projektów. Mamy również samorządy np. trzy miasta tj. Lublin, Biała Podlaska i Puławy, które nie otrzymały żadnego wsparcia a zamieszkuje je przeszło 460 tys. mieszkańców. Byłoby zrozumiałe, że wnioskodawca może nie otrzymać dofinansowania bo np. jego wnioski są niżej punktowane obiektywnymi kryteriami przez ekspertów, jednak w tym przypadku tak nie było. Dlatego mając na uwadze, że do środków publicznych dostęp powinien być równy dla wszystkich, bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania.

  1. Jakie są uzasadnienia poszczególnych decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dofinansowania dla wszystkich wnioskodawców z województwa lubelskiego? Bardzo proszę o przedstawienie kompletnej dokumentacji związanej z pracą komisji oceniającej wnioski w ramach prowadzonego naboru oraz przygotowanie i przesłanie zestawienia złożonych wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego zawierającego: nazwę jednostki samorządu terytorialnego, liczbę złożonych wniosków przez tę jednostkę, wartość całkowitą złożonych wniosków przez tę jednostkę, wnioskowaną kwotę dofinansowania przez tę jednostkę, otrzymaną kwotę dofinansowania przez tę jednostkę wraz z końcowym podsumowaniem dla wszystkich złożonych wniosków.
  2. Czy w ramach planowanego kolejnego naboru projektów, zasady przyznawania środków finansowych będą identyczne jak w ostatnim naborze?

Dodatkowe informacje wynikające z naboru:

  1. Województwo lubelskie – 8 wniosków ma być dofinansowanych kwotą 15.598.720,00 zł
  2. Miasto Chełm – 4 wnioski mają być dofinansowane kwotą 25.000.000,00 zł
  3. Miasto Zamość – 5 wniosków ma być dofinansowanych kwotą 11.500.000,00 zł
  4. Gmina Wilkołaz – 6 projektów ma być dofinansowanych kwotą 3.121.613,34 zł
  5. Gmina Nałęczów – 4 projekty mają być dofinansowane kwotą 5.270.000,00 zł
  6. Gmina Opole Lubelskie – 3 projekty mają być dofinansowane kwotą 7.222.000,00 zł

Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16549