Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie potrzeby przeprowadzenia dalszych konsultacji publicznych projektu ustawy windykacyjnej

Interpelacja w sprawie potrzeby przeprowadzenia dalszych konsultacji publicznych projektu ustawy windykacyjnej

Ministerstwo Sprawiedliwości znowelizowało swój projekt ustawy windykacyjnej. Niektóre przepisy złagodzono, chociażby zmniejszając wymagany kapitał zakładowy firm windykacyjnych z proponowanych 5 milionów złotych do 1 miliona.

Niestety dalej wiele przepisów budzi obawy ekspertów a także innych ministerstw i instytucji państwowych. Ministerstwo Finansów zgłaszało choćby uwagi do projektowanych art. 26-28, pozwalające na zgłoszenie sprzeciwu przez dłużnika, który to sprzeciw będzie skutkował niemożnością prowadzenia dalszych działań windykacyjnych.

Przepisy te mogą prowadzić do uchylania się przez osoby zobowiązane w świetle prawa od regulowania zobowiązań. Uwag Ministerstwa Finansów jednak nie uwzględniono. Skierowałem w tej sprawie interpelacje do Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i Minister Finansów Magdaleny Rzeczkowskiej. Postuluje w niej dalszej konsultacje w przedmiocie tej ustawy.

Pełna treść interpelacji:
Szanowna Pani Minister,

aktualnie na poziomie rządowym prowadzone są prace legislacyjne dotyczące projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora (dalej: ustawa windykacyjna). W dniu 10 marca br. Ministerstwo Sprawiedliwości, będące projektodawcą rozwiązań prawnych w tym zakresie, zamieściło w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego uwagi zgłaszane w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania, a także nową treść projektu ustawy. Pomimo tego, że ministerstwo zdecydowało się wprowadzić do projektu ustawy szereg zmian postulowanych zarówno przez inne organa administracji publicznej, jak i stronę społeczną, nowe regulacje w zakresie windykacji w dalszym ciągu budzą wiele wątpliwości i obaw o wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. W nowej wersji projektu ustawy nie uwzględniono nie tylko wszystkich uwag zgłaszanych przez przedstawicieli branży czy organizacje zrzeszające pracodawców, ale przede wszystkim nie rozwiano wątpliwości zgłaszanych przez poszczególne ministerstwa, a także przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Wątpliwości wciąż budzi między innymi kwestia zgodności zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisów z unijną dyrektywą 2021/2167, czyli NPL, której celem jest uregulowanie obrotu wierzytelnościami wtórnymi. Polska ma czas na implementację przepisów dyrektywy do 29 grudnia bieżącego roku, a prace nad odpowiednim projektem ustawy trwają aktualnie w Ministerstwie Finansów. Zakres przedmiotowy dyrektywy NPL pokrywa się częściowo z obszarem objętym przepisami projektu ustawy windykacyjnej, co rodzi obawy w zakresie zapewnienia spójności pomiędzy przepisami obydwu ustaw, a także stawia pod znakiem zapytania sens prowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości odrębnego procesu legislacyjnego w zakresie uregulowania rynku polubownej windykacji w Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości nie uwzględniło także w nowym projekcie ustawy szeregu innych uwag zgłaszanych przez ważne instytucje i organa. Nie rozwiano między innymi w pełni wątpliwości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie braków w uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji zawartych w projekcie, nie zlikwidowano budzącej ogromne wątpliwości instytucji sprzeciwu, a także nie odniesiono się do poruszanej przez ministra ds. Unii Europejskiej kwestii obowiązku notyfikacji przepisów ustawy windykacyjnej.

Szanowna Pani Minister, mając na względzie fakt, że dotychczasowe prace legislacyjne nie rozwiały jeszcze w pełni wszystkich związanych z przepisami projektu ustawy windykacyjnej wątpliwości zgłaszanych przez różnych, w tym kluczowych, interesariuszy, zasadne jest, aby przed przejściem do kolejnych etapów prac nad tym projektem wypracować jak najlepszą treść przepisów w toku dalszych konsultacji z organami administracji publicznej i stroną społeczną.

W związku z tym, zwracam się do Pani Minister z prośbą o wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o organizację kolejnej tury konsultacji publicznych oraz uzgodnień projektu, a także o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej w jak najszerszym gronie interesariuszy.

Proszę także o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

11. Czy zdaniem Ministerstwa Finansów zasadne jest, aby w związku z tym, że opublikowany w dniu 10 marca 2023 r. projekt ustawy windykacyjnej w dalszym ciągu budzi wątpliwości ze strony części interesariuszy, zorganizowana została kolejna tura konsultacji publicznych i uzgodnień projektu?
2. Czy w związku z powyższym Ministerstwo Finansów ma zamiar wystąpić do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o organizację konferencji uzgodnieniowej w tym zakresie?
3. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości uwzględniło w opublikowanym w dniu 10 marca 2023 r. projekcie ustawy wszystkie uwagi zgłaszane przez Ministerstwo Finansów? Jeśli nie, to jakie uwagi nie zostały uwzględnione?
4. Czy niezależne procedowanie projektu ustawy windykacyjnej i przygotowywanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy mającej na celu implementację tzw. dyrektywy NPL nie rodzi zdaniem ministerstwa ryzyka powstania „windykacji dwóch prędkości“ i stworzenia chaosu na rynku finansowym? Czy w toku prac legislacyjnych nad ustawą implementacyjną niezbędne będzie nowelizowanie ustawy windykacyjnej w przypadku jej przyjęcia w aktualnym brzmieniu?

Odpowiedzi na interpelacje pojawią się na stronach:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=40124
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=40125
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=40126