Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Czy tajemnicza poprawka posła PiS stoi za interesem konkretnych podmiotów? – Poseł Kulesza zwraca się do CBA.

Czy tajemnicza poprawka posła PiS stoi za interesem konkretnych podmiotów? – Poseł Kulesza zwraca się do CBA.

Poseł PiS Adam Gawęda złożył jedną poprawkę dotyczącą ustawy „Apteka dla aptekarza” do ustawy dotyczącej transformacji energetycznej w Polsce. Czy doszło do nielegalnych działań o charakterze lobbingowym? – CBA powinno wyjaśnić tę kwestię.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3458) został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak wynika z uzasadnienia, dotyczył on pierwotnie „konieczności przygotowania rozwiązań legislacyjnych, które służyć mają stworzeniu państwu polskiemu możliwości punktowej interwencji w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji gospodarczych oraz stworzenia ram prawnych dla wsparcia projektów, które służą transformacji energetycznej Polski, polegającej w szczególności na stopniowym ograniczaniu energochłonności gospodarki”.

W trakcie prac w komisjach sejmowych, do projektu została zgłoszona jedna, tajemnicza poprawka zawierająca zmiany w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) niezwiązana w żaden sposób z pierwotną materią projektu ustawy i nie zgłaszana na żadnym z rządowych etapów prac legislacyjnych.

Poprawka ta dotyczy zmian w zakresie przepisów tzw. „Apteki dla Aptekarza” wprowadzonych pierwotnie w 2017 r. Przyjęcie poprawki przez Komisję, przy aprobacie Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy, nie zostało poprzedzone jakąkolwiek szerszą dyskusją na temat skutków wejścia w życie tych regulacji, a posłowie nie zostali w jakikolwiek sposób poinformowani o tym, kto był autorem zgłaszanej poprawki i w jaki sposób dotarła ona do zgłaszającego ją Posła na Sejm RP i popierającego ją Ministra Rozwoju i Technologii.

Poprawka zgłoszona przez Posła Adama Gawędę, a poparta przez posłów PiS, jest niewątpliwie przychylna dla właścicieli hurtowni farmaceutycznych działających w Polsce, a jednocześnie skrajnie niekorzystna dla większości podmiotów prowadzących w Polsce apteki. Ta koincydencja pomiędzy oczywistym interesem hurtowni farmaceutycznych, a poprawką zgłoszoną przez jednego z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości rodzi uzasadnione pytania o faktyczne autorstwo zmian w prawie, a także obawy, czy fakt zgłoszenia propozycji zmian w tak ekstraordynaryjnej formie nie stanowi realizacji interesów konkretnych podmiotów.

Pismo do Szefa CBA: https://kulesza.pl/wp-content/uploads/2023/07/pismo-CBA.poprawka.docx-1-4.pdf